Rodo

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO)
Lubomierskie Centrum Kultury informuje, że:
* Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Dyrektor Lubomierskiego Centrum Kultury wykonujący swoje zadania przy pomocy Lubomierskiego Centrum Kultury z siedzibą Ul. Wacława Kowalskiego 1, 59-623 Lubomierz;
* Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Lubomierskiego Centrum Kultury tel. 75 73 52 872 e-mail: lubomierzlck@wp.pl;
* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku realizacją obowiązków
określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustaw oraz
niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych
przez administratora danych;
* okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: przez okres wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i przepisami wykonawczymi do ustawy.
* Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym
podmiotom na podstawie i w granicach prawa;
* Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych;
* ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
* Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

* Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Dyrektor Lubomierskiego Centrum Kultury wykonujący swoje zadania przy pomocy Lubomierskiego Centrum Kultury z siedzibą Ul. Wacława Kowalskiego 1, 59-623 Lubomierz;
* Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Lubomierskiego Centrum Kultury tel. 75 73 52 872 e-mail: lubomierzlck@wp.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z procesem rekrutacji
* Administrator Danych będzie przetwarzał Pani/ Pana dane określone w art. 221
§ 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221
§ 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być
przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia;
* Administrator Danych może także przetwarzać dane niewymienione w art. 221 § 1
Kodeksu Pracy na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na postawie art. 6
ust. 1 lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje
niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny
uzasadniającej odmowę zatrudnienia;
* Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: 12 miesięcy od zakończenia
rekrutacji;
* Administrator Danych Osobowych : nie będzie przekazywał danych;
* posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych;
* ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
* Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.