O Instytucji

Lubomierskie Centrum Kultury funkcjonuje w obecnej formie organizacyjnej na terenie Gminy Lubomierz od 2001 roku. Jednostka została utworzona na mocy Uchwały nr XXIX/181/92 Rady Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 16 grudnia 1992 r. i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. nr 13, poz. 74 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 13, poz. 123 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. nr 25, poz. 113 ze zm.),


Lubomierskie Centrum Kultury realizuje zadania w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury i kultury fizyczne po przez organizację spektakli, koncertów, wystaw, prowadzenie warsztatów artystycznych, realizacje imprez okolicznościowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Główne zadania naszej jednostki to edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i sportu ,popularyzacja walorów turystycznych i promocja gminy.

Ośrodek wymienione zadania realizuje przy współpracy z innymi jednostkami działającymi na terenie gminy Lubomierz tj. z Urzędem Gminy i Miasta Lubomierz, szkołami, Przedszkolem Miejskim, stowarzyszeniami, klubami sportowymi itd. Lubomierskie Centrum Kultury jest także wydawcą lokalnego miesięcznika „Sami Swoi”. Nasza jednostka jest również współorganizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych „Sami Swoi” Lubomierz.

Kadra