O Instytucji

Lubomierskie Centrum Kultury funkcjonuje w obecnej formie organizacyjnej na terenie Gminy Lubomierz od 2001 roku. Jednostka została utworzona na mocy Uchwały nr XXIX/181/92 Rady Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 16 grudnia 1992 r. i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. nr 13, poz. 74 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 13, poz. 123 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. nr 25, poz. 113 ze zm.),


Lubomierskie Centrum Kultury realizuje zadania w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury przez organizację spektakli, koncertów, wystaw, prowadzenie warsztatów artystycznych, realizację imprez okolicznościowych i wydarzeń kulturalnych.

Główne zadania naszej jednostki to edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, popularyzacja walorów turystycznych i promocja gminy.

LCK wymienione zadania realizuje przy współpracy z innymi jednostkami działającymi na terenie gminy Lubomierz tj. z Urzędem Gminy i Miasta Lubomierz, szkołami, Przedszkolem Miejskim, stowarzyszeniami, klubami sportowymi itd. Lubomierskie Centrum Kultury jest także wydawcą lokalnego miesięcznika „Sami Swoi”, obecnie w formie internetowego portalu „Sami Swoi Online”. Nasza jednostka jest również organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu.

Kadra