Deklaracja Dostępności

Obowiązek przekazania informacji wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

 1. Dostępność architektoniczna

Lubomierskie Centrum Kultury prowadzi podstawową działalność i obsługę interesantów w dwóch budynkach:

 • Lubomierskie Centrum Kultury przy ul. Wacława Kowalskiego 1, 59-623 Lubomierz
 • Klub Postulat, Plac Wolności 66, 59-623 Lubomierz

Podmiot nie ma możliwości udostępnienia dostępu do wszystkich pomieszczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na specyfikę architektoniczną. W Lubomierskim Centrum Kultury na parterze jednostka posiada infrastrukturę pozwalającą na poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich.
W żadnym z budynków jednostka nie posiada podwójnego (wizualnego i dotykowego lub głosowego) systemu informowania o rozkładzie budynków. 
Podmiot umożliwia wstęp do budynku  osobie korzystającej z psa asystującego we wszystkich budynkach.
Ze względu na specyfikę architektoniczną podmiot nie jest w stanie zapewnić możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD
Podmiot prowadzi jedną witrynę internetową lck.org.pl , strona jest częściowo zgodna z UdC.

 1. Dostępność informacyjno-komunkacyjna

Podmiot ZAPEWNIA  osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się:

 • Kontakt telefoniczny
 • Kontakt korespondencyjny

Podmiot NIE ZAPEWNIA  zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się: 

 • Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
 • Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
 • Przesyłanie faksów
 • Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)
 • Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

Podmiot nie posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.

Podmiot zapewnia na tej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

 • tekstu odczytywalnego maszynowo
 • informacji w tekście łatwym do czytania
 1. Informacja o dostępie alternatywnym

Podmiot ZAPEWNIA dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby.
Podmiot zapewniał  NIE ZAPEWNIA dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Podmiot DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ  zapewnienia dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu.
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Michał Pater e-mail: mmmpater@gmail.com Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 75 73 52 871 , tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Poniższy załącznik przedstawia raport o stanie zapewniania dostępności
podmiotu publicznego wynikający z obowiązku  przekazania danych na podstawie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.)