O bezpieczeństwie w naszym mieście i gminie

bezpieczeństwo miniatura

 

 

 

 

 

Podczas Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz odbytej 28 marca omawiane były sprawy związane z bezpieczeństwem na naszym terenie.

Sprawozdania dotyczące tego zagadnienia przedstawione zostały przez Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim, Powiatową Inspekcję Weterynaryjną, a dotyczyły roku 2023.

 

 

Policja

https://login.radni.info/files/offices/70/sessions/7077/8b288f02-38fa-4419-ab66-56db5cf6b4cc.pdf

Nad naszym bezpieczeństwem czuwa Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śl oraz Komisariat Policji w Gryfowie. Na terenie naszej gminy odnotowano 120 przestępstw. Były to 3 kradzieże, 25 kradzieży z włamaniem, 2 zniszczenia mienia. Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 84,12%, w podstawowych kategoriach – 71,80%. W ciągu całego roku 2023 odnotowano o 5 zdarzeń przestępczych więcej niż w 2022.

W 2023 roku ujawniono 14 przestępstw dotyczących kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających

Ujawnionych zostało 81 wykroczeń zakończonych wydaniem 41 mandatów karnych/pouczeń, 40 wniosków/pouczeń. Wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 12; przeciwko mieniu – 20; inne p-ko bezpieczeństwu w komunikacji – 49.

W latach 2020-2023 na terenie miasta i gminy odnotowany został spadek interwencji policyjnych. W rejonie miejskim w 2023 było – 44; pozamiejskim naszej gminy – 570.

 

 

PSP Lwówek Śląski

https://login.radni.info/files/offices/70/sessions/7077/5c60fe6e-9ba5-4df3-b33b-60c5ba361b10.pdf

Na terenie naszej gminy w 2023 roku odnotowano 138 zdarzeń: 36 pożarów, 97 miejscowych zagrożeń. 5 fałszywych alarmów. W miejscowych zagrożeniach zginęły 4 osoby, a 8 zostało rannych.

Straty poniesione w wyniku pożarów w tys. zł wyniosły 165, uratowane mienie – 5410. Podczas miejscowych zagrożeń straty – 410,5, uratowane mienie – 20 (w tys. zł).

Udział jednostek OSP KSRG w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie własnego działania Lubomierz – 31, Pasiecznik – 1. Miejscowe zagrożenia: Lubomierz – 54; Pasiecznik – 13.

Udział jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych ogółem:

Golejów – 18; Milęcice – 12; Chmieleń – 9; Wojciechów – 12.

 

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubomierzu

https://login.radni.info/files/offices/70/sessions/7077/07b0ea43-f3ab-47b7-83d4-e1c2d29a9699.pdf

Na terenie Gminy i Miasta Lubomierz obecnie funkcjonuje ó jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 2 jednostki, które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

Ogólna liczba wyszkolonych strażaków ratowników uprawnionych do działań ratowniczo- gaśniczych wynosi 89 osób.

Zakupiony sprzęt w jednostkach OSP w roku 2023:

OSP KSRG Lubomierz – 58 909,24 zł

OSP KSRG Pasiecznik – 19 179,76 zł

OSP Milęcice – 26 559, 00 zł

OSP Wojciechów – 73 096,98 zł

OSP Golejów – 533 693,25 zł

OSP Chmieleń – 22 040, 71 zł

Udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych w roku 2023:

OSP Wojciechów – 12; OSP Lubomierz – 90; OSP Golejów -18; OSP Milęcice – 17; OSP Pasiecznik – 15, OSP Chmieleń – 9.

 

 

Straż Miejska w Lubomierzu

https://login.radni.info/files/offices/70/sessions/7077/c95a3d64-d22f-4295-82c4-6697b7f61016.pdf

Wyniki działania:

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 6

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 11– nałożono 3 mandaty karne na kwotę 1350 zł

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 16 – 3 mandaty na kwotę 500 zł, 2 wnioski do sądu

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 8, 1 mandat w kwocie 100 zł

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 7 – 3 mandaty na kwotę 700 zł

Przeciwko:

ustawie o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 14 – 6 mandatów na kwotę 600 zł

ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – 15 – 3 mandaty na kwotę 300 zł

ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 18 – 1 wniosek do sądu

ustawie o odpadach – 12 – 3 mandaty na kwotę 1300 zł

Ujawnione przestępstwa – 2

Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem – 12

Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy – 34

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców – 116

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim

https://login.radni.info/files/offices/70/sessions/7077/812de558-c45e-49b0-9c83-ff466105eeb2.pdf

W 2023 r. na terenie gminy Lubomierz zarejestrowano: 2 przypadki salmonellozy, 5 przypadków szkarlatyny, 1 przypadek zachorowania na ospę wietrzną, 8 przypadków grypy, 1 przypadek WZW typu C.

Zgłoszono 14 przypadków pogryzienia przez zwierzęta, w tym 1 osoba zakwalifikowana była do szczepień p/wściekliźnie.

Zarejestrowano 78 potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19), hospitalizacja w związku z zakażeniem COVID – 1. Przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych w podmiotach leczniczych, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zrealizowane zostały następujące szczepienia zalecane: – p/grypie – 237 osób – p/zakażeniom wirusem brodawczaka – 11 osób – p/ kleszczowemu zapaleniu mózgu –12 osób – p/ wirusowemu zapaleniu wątroby typu A –7 osób, – p/ wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – 15 osób, – p/ospie wietrznej – 25 osób, – p/durowi brzusznemu – 15 osób, – p/ zakażeniom Neisseria meningitidis –21 osób, – p/ tężcowi – 33 osób.

Od czerwca 2023 r. na terenie gminy Lubomierz realizowana jest kampania bezpłatnych szczepień przeciwko HPV(Wirus brodawczaka ludzkiego) dla dzieci w wieku 12-13 lat. Zaszczepionych zostało 40 dzieci.

 

Sprawowany był także nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy; nadzór i kontrola przestrzegania prawa w zakresie substancji chemicznych, detergentów i prekursorów narkotyków kat. 2 i 3; nadzór nad przestrzeganiem ustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych; nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym produktów kosmetycznych; nadzór u nad bezpieczeństwem żywności i żywienia; nadzór  nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania; nadzór w zakresie higieny wypoczynku i rekreacji.

Stwierdzone nieprawidłowości były na bieżąco usuwane.

 

 

Inspekcja weterynaryjna

https://login.radni.info/files/offices/70/sessions/7077/99bfa350-f2d8-499f-8f42-93e187a8983b.pdf

Na terenie naszej gminy pod nadzorem Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej znajdowały się 92 stada bydła – 2038 sztuk; 34 podmioty związane z hodowlą koni – 254 sztuki; 10 stad owiec – 99 sztuk; 16 stad kóz – 72 sztuki; 4 stada świń – 105 sztuk; hodowcy zwierząt gospodarskich – żywienie zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności – 155 osób.

W ocenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lwówku Śląskim stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie Gminy Lubomierz jest dobry.

 

Czytelników zainteresowanych szczegółowym poznaniem sprawozdań zachęcam do odwiedzenia podanych adresów stron internetowych, na których zostały one umieszczone.

 

Na podstawie sprawozdań dostarczonych do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz opracowała: Jadwiga Sieniuć

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email