Gmina Lubomierz w liczbach

Lubomierz-rynek
 
 
 
W 2022 roku przygotowany został „Raport o stanie Gminy za 2022 rok” .
To obszerny dokument podsumowujący różne aspekty naszej Gminy. Przyjrzyjmy się najważniejszym danym zawartym w tym dokumencie. Oto one:
Miejsko-wiejska Gmina Lubomierz zajmuje powierzchnię 130,039 km2. Jest podzielona na 13 sołectw i liczy, według stanu z 31.12.2022 roku, 5709 mieszkańców, czyli o 60 osób mniej niż w ubiegłym roku.
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lubomierzu
 
Z jego pomocy w 2022 roku skorzystały 134 rodziny (234 osoby). Przyznane zostały zasiłki okresowe dla 57 osób na łączną kwotę 149.151 zł, zasiłki celowe wyniosły 13.831 zł, zasiłki stałe – 353. 968 zł. Pomoc w  postaci pracy socjalnej otrzymało 116 rodzin (206 osób). Z usług opiekuńczych skorzystało 11 osób (1326 świadczeń).
W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zorganizowane było dożywianie dzieci i osób dorosłych (koszt 111.864 zł).
Za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej zapłacono 143.186 zł (4 osoby, 48 świadczeń). Udzielona została także pomoc jednej osobie bezdomnej.
W 2022 roku przyznano dodatki mieszkaniowe w ilości 153 świadczeń dla  33 osób/rodzin na łączną kwotę 29.933,38 zł.
Przyznano także 14 dodatków energetycznych (10 osób/rodzin) na kwotę 468.24 zł.
Poniesiony został również koszt w wysokości 71.684,70, na rzecz czworga dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej, umieszczonych tam na podstawie postanowień sądu.
Ze wsparcia asystenta rodziny skorzystało 7 rodzin (9 osób dorosłych i 22 dzieci).
Pomocą w formie interwencji kryzysowej objęto 18 osób. (W ramach tej interwencji udziela się natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej, a także poradnictwa socjalnego lub prawnego).
W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników, którzy w 2022 roku wydali 531 decyzji administracyjnych.
Obywatelom Ukrainy wypłacono pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, co zamknęło się kwotą 39.900,00 zł dla 133 osób (70 rodzin).
Dzieciom uchodźców przyznano pomoc w formie dożywiania w szkole i przedszkolu na łączną kwotę 15. 566,00 zł (24 dzieci), organizowana była również zbiórka darów dla uchodźców, podczas której pozyskano artykuły żywnościowe, odzież, środki higieniczne, środki czystości, leki oraz inne niezbędne rzeczy.
Pracownicy MGOPS pomagali uchodźcom także w załatwianiu spraw urzędowych, organizacji wizyt u lekarza, udzielali wsparcia socjalnego, prawnego i psychologicznego.
 
 
Mieszkania
 
Na terenie gminy znajduje się 48 lokali socjalnych, dwie osoby oczekują na przydział takiego lokalu. Ogółem jest tutaj 136 lokali, w tym 88 komunalnych i 48 socjalnych.
W 2022 roku komisja mieszkaniowa przydzieliła 6 lokali socjalnych.
 
 
Oświata
 
Na terenie Gminy funkcjonuje Zespół Szkół w Lubomierzu, przy którym działa Szkolne Schronisko Młodzieżowe „ Maciejówka” w Maciejowcu oraz internat, funkcjonuje także Żłobek Gminny „ Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie, do którego uczęszcza 25 dzieci. Pracuje też Szkoła Podstawwa w Pławnej.
W skład Zespołu Szkół wchodzą: Przedszkole Miejskie w Lubomierzu wraz z Oddziałem Przedszkolnym w Wojciechowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła 1 stopnia.
Wydatki Zespołu Szkół w 2022 roku wyniosły 3.843.630,03 zł (16.496,27 na jednego ucznia), w internacie – 1.679.896,81 zł, w Szkole Podstawowej w Lubomierzu 4.214.748,00 zł (14.191,07 na jednego ucznia), w Przedszkolu Miejskim 1.803.825,82 zł (12.884,47 (na jedno dziecko).
Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Pławnej kosztowało 1.735.032,48 zł (21.158.94 zł na jednego ucznia), a Oddziału Przedszkolnego w Pławnej – 128.925,72 (11.720,16 zł na jedno dziecko).
Subwencja oświatowa zamknęła się kwotą 8.290.525, 00 zł. Różnica między przyznaną subwencją oświatową a wydatkami jednostek budżetowych wyniosła 3.192.122,15 zł.
 
Muzeum Kargula i Pawlaka
 
Tutaj sprzedano łącznie 4917 biletów wstępu normalnych, 2612 ulgowych – razem 9681 sztuk, zwiedzający w zorganizowanych grupach wycieczkowych zakupili 2152 bilety. Łączny przychód ze sprzedaży pamiątek i biletów wstępu do Muzeum Kargula i Pawlaka w 2022 roku wyniósł 161.194,00 zł.
 
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery”
 
Z terenu Gminy odebrał i zebrał 1606,44 Mg. Łączna masa zebranych odpadów komunalnych w tonach „Mg” wyniosła 42,3800.
 
 
Realizowane projekty unijne i otrzymane dofinansowania
 
  1. Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury  – dofinansowanie – 1.091.093,98 zł, całkowita wartość zadania 1.513.282,38 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 200.000,000 zł.
 
  1. Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z internatem w Lubomierzu. Wartość – 11.580.870,00 zł, dotacja NFOŚiGW – 7.539.271,00 zł, pożyczka NFOŚiGW – 837.697,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.500.000,00 zł.
 
  1. Przebudowa budynku byłego domu „Opatki” wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu, w tym parku przyklasztornego. Przewidywana wartość przedsięwzięcia – 4.980.000,00 zł, dofinansowanie z programu „Polski Ład” – 4.730.000,00 zł.
 
  1. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta i Gminy Lubomierz wartość zadania – 2.379.650,00 zł, dotacja NFOŚiGW – 1.473.014,00 zł, pożyczka NFOŚiGW – 163.668,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł.
 
  1. Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.050.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1.990.092,49 zł.
 
  1. Remont dachu świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku.
Został zrealizowany w ramach programu „ Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, na który nasza gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 40.000,00 zł, całkowita wartość projektu wyniosła 259.832,58 zł.
 
  1. Wartość budowy „SkateParku” w Lubomierzu to suma 172.200
 
Na podstawie „Raportu o stanie Gminy Lubomierz za 2022 rok” opracowała JAGA
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email