Jak działa Straż Miejska w Lubomierzu?

62a9ad5946160_o_full

 

 

Rozmowa z Komendantem Arturem Okuniewiczem

 

Jakimi sprawami głównie zajmowała się Straż Miejska w ubiegłym roku?

Szanowni Państwo,  rok 2022 był kolejnym rokiem gdzie Straż Miejska w Lubomierzu odnotowała  spadek  wyników w poszczególnych kategoriach działań.
Sytuacja spowodowana była zmianą zakresu działania Straży Miejskiej jako instytucji tzn.: zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego funkcjonariusze Straży Miejskiej zostali skierowani do wsparcia zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (do końca marca).

Następnie, jak Państwo pamiętają, wybuchł konflikt zbrojny na Ukrainie, Straż Miejska w Lubomierzu nie pozostawała obojętna wobec tragedii, jaka spotkała naszych wschodnich sąsiadów.

W swoich działaniach pomagaliśmy, w tych najprostszych ale najpotrzebniejszych czynnościach, tj:

– pomoc w zakwaterowaniu

– pomoc z dowozem do urzędu  (np. po nadanie numeru PESEL, itp.)

– przewóz do lekarza.

W 2022r. zajmowaliśmy się przede wszystkim  wykroczeniami z kategorii społecznie uciążliwych, należą do nich np.: zakłócanie spokoju, hałasowanie
w nocy, załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym, używanie słów wulgarnych, umieszczanie napisów na murach, niszczenie roślin, zaśmiecanie
 i spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem.

 

Co było największym problemem?

Rok 2022 przyniósł wiele nowych  wyzwań oraz zadań stawianych przed Strażą Miejską w Lubomierzu, covid, konflikt zbrojny na Ukrainie, a co za tym idzie fala uchodźców ale i lokalnie np. :zmiana organizacji ruchu na lubomierskim rynku, kontrole źródeł ciepła itd.

Społeczeństwo lokalne oczekuje od nas (Straży Miejskiej) przede wszystkim szybkiej i skutecznej reakcji w sprawach, które zgłaszają.

 

W naszym rynku można parkować samochody na okres 30 min. Tymczasem  nieustannie zaparkowanych jest tam dużo samochodów. Jak reaguje na to Straż Miejska?

 Szanowni Państwo, może gwoli przypomnienia, lubomierski rynek mieści się w „ strefie zamieszkania” .

Według obowiązujących przepisów ruchu drogowego „strefa zamieszkania” to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Może przypomnę, jakie przepisy obowiązujących strefie zamieszkania:

  • w strefie zamieszkania pieszy może poruszać się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem (art. 11 ust. 5 p.r.d),
  • wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi, czyli obowiązuje zasada „prawej ręki”,
  • wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę traktowany jest jako włączenie się do ruchu (art.17 ust. 1 pkt 1 p.r.d.), więc kierujący, wyjeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania, zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu,
  • dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h (art. 20 ust. 2 p.r.d),
  • zabroniony jest postój pojazdu w innym miejscu aniżeli wyznaczone w tym celu (art. 49 ust. 2 pkt.4 p.r.d),
  • w strefie zamieszkania dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej.

Jak Państwo pamiętacie, organizacja ruchu na terenie lubomierskiego rynku  wprowadziła ograniczenia czasu parkowania do 30 min. Miało to na celu poprawę  bezpieczeństwa i swobodę korzystania z przestrzeni przez pieszych oraz  przejrzystość z korzystania z miejsc parkingowych.

Taki stan rzeczy budził dużo kontrowersji wśród mieszkańców okolicznych nieruchomości, ponieważ nie mogli parkować samochodów nawet w godzinach nocnych.

Po licznych interpelacjach mieszkańców Burmistrz zlecił opracowanie nowej organizacji  ruchu na terenie lubomierskiego rynku i około od pół roku dozwolone jest parkowanie bez ograniczeń godzinach od 17.00 do 07.00.

To tyle tytułem wstępu, pyta pani, jak reaguje Straż Miejska w stosunku do kierujących, łamiących przepisy ruchu drogowego.

Chciałbym przypomnieć, że w obrębie lubomierskiego rynku rozmieszczone są kamery monitoringu miejskiego, które w precyzyjny sposób mogą określić czas parkowania, odczytać numery rejestracyjne parkujących  pojazdów.

Niepoprawnie zaparkowane pojazdy oraz te, które w znacznym stopniu nie stosują się do ram czasowych, wobec ich właścicieli lub kierujących mogą zostać zastosowane sankcje karne spenalizowane w kodeksie wykroczeń.

Chciałbym podkreślić, że mandaty za nieprawidłowe parkowanie w obrębie lubomierskiego rynku  to jedna z przodujących kategorii w wynikach działania lubomierskiej Straży Miejskiej.

 

Nastał sezon grzewczy. W kilku miejscach w Lubomierzu z kominów wydobywa się gęsty, śmierdzący dym, który skutecznie zatruwa życie mieszkańcom okolicznych domów. Czy Straż Miejska może w takich sytuacjach podjąć interwencję?

W sytuacjach, gdy w sposób termiczny przetwarzane są odpady komunalne lub inne w gospodarstwach domowych, należy zadzwonić do Straży Miejskiej lub Policji i poinformować o zaistniałej sytuacji. Funkcjonariusze  posiadają odpowiednie upoważnienia do wejścia na teren nieruchomości i  przeprowadzić niezbędne czynności wyjaśniające.

Są to interwencje na wniosek mieszkańców.

Jednocześnie chciałbym Państwa pouczyć, że zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w  zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

 

Podczas poruszania się po chodnikach i ulicach bardzo często narażeni jesteśmy na nieprzyjemny kontakt z psimi odchodami, bo niektórzy właściciele nie sprzątają  po swoich pupilach wyprowadzanych na spacer. Problem dotyczy szczególnie ul. Chopina, chociaż i innych miejscach również występuje.  Zainstalowane są specjalne kosze na te odchody. Jednak znaczna część właścicieli psów omija je obojętnie, nie sprząta, a zwierzęta załatwiają się w różnych publicznych miejscach, zazwyczaj pod okiem swych opiekunów, którzy tego nie sprzątają po nich.  Jakimi sposobami można przyczynić się przynajmniej do zmniejszenia tego problemu?

 Swobodnie biegające, pozostawione bez opieki psy to niestety wciąż częsty widok na ulicach naszego miasta. Straż Miejska mała wiele zgłoszeń z prośbą o interwencję

(na chwilę obecną toczą się 3 postępowania wyjaśniające w powyższej sprawie).

Zacznijmy od podstaw prawnych, aby uzmysłowić właścicielom psów, co może im grozić za pozostawienie zwierząt bez nadzoru:

Art. 10a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. W przypadku nałożenia kary za to wykroczenie sąd może orzec przepadek zwierzęcia.

Jeśli natomiast właściciel (opiekun) puszczonego bez nadzoru psa jest znany, to na podstawie art. 77 Kodeksu Wykroczeń można ukarać go mandatem w wysokości do 1000 złotych.

Mandat grozi właścicielowi czworonoga również w przypadku, gdy zwierzę będzie się poruszać swobodnie poza ogrodzeniem domu. Jego wysokość wyniesie 250 zł.   

Chciałbym jeszcze nadmienić, że osoba, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem, odpowiada za spowodowanie obrażeń ciała u innej osoby, wywołane zachowaniem zwierzęcia.

Pyta pani, co możemy zrobić, gdy widzimy tego typu problem.

Po pierwsze, najprościej zgłosić fakt zaistnienia takiej sytuacji dla funkcjonariusza Policji czy też Straży Miejskiej.

Po drugie udokumentować taki fakt np. robiąc zdjęcie telefonem komórkowym.

Następnie przekazać taki materiał dowodowy dla funkcjonariuszy.

Zarówno Policja jaki  Straż Miejska, po uzyskaniu materiałów dowodowych, przeprowadzi czynności wyjaśniające w takiej sprawie.

 

 Jak wygląda współpraca Straży Miejskiej z naszą Policją.

Szanowni Państwo, w mojej ocenie współpraca z Straży Miejskiej z Policją jest wzorowa.

Tzn. realizowane są wspólne patrole, najczęściej w godzinach popołudniowych, wymiana informacji o zagrożeniach na naszym terenie odbywa się w sposób ciągły, organizowane są spotkania koordynacyjne  w KKP Lwówek Śląski,

Wspólnie zabezpieczamy imprezy na terenie Gminny Lubomierz oraz wiele innych działań i akcji prewencyjnych. Strażnicy z funkcjonariuszami Policji brali udział w takich akcjach prewencyjnych jak „Bezpieczna droga do szkoły”,  „Bezpieczny Pieszy”, akcja „Znicz”, oraz w programie „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Mieszane patrole były dyslokowane w miejsca najbardziej zagrożone według aktualnych analiz bezpieczeństwa, a także sugestii mieszkańców tzn. w rejon Placu Kościelnego, rejonie Parku Benedyktyńskiego, rejon Rynku, przystanku PKS oraz placówek oświatowych.

 

 

  Jakie informacje ma jeszcze do przekazania czytelnikom pan Komendant?

Drodzy Czytelnicy, tak pokrótce chciałbym Państwa poinformować, że staraniem Burmistrza  jak również wiceburmistrza oraz Komendanta Powiatowego Policji 
w Lwówku  Śląskim na terenie naszego miasta, jeszcze w tym roku tzn:2023 ma rozpocząć się inwestycja budowy  modułowego Komisariatu Policji, o składzie
8 etatów policjantów . Co powinno zapewnić trzyzmienną służbę na terenie Gminy Lubomierz. W mojej ocenie, powstanie komisariatu  w naszym mieście, w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej Gminy.

 

Bardzo serdecznie dziękuję za te cenne informacje. Mam nadzieję, że przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa w naszym mieście, właścicielom psów przypomną o ich obowiązkach wobec swoich pupilów, pozwolą wyeliminować „kopciuchów”.

 

Dodam jeszcze apel: nośmy odblaski!

Posiadanie jakiegokolwiek elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego na drodze do około 150 metrów, a kierowca ma więcej czasu na odpowiednią do warunków reakcję, a zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie, czy nawet życie!

(JAGA)

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email