Przed wyborami sołtysów – na zebraniu wiejskim w Olesznej Podgórskiej

podczas zebrania
 
 
 
 
 
Sołtys to przedstawiciel lokalnej społeczności, który reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje wiejskie zebrania, realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady mieszkańcom sołectwa; w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego; uczestniczy w sesjach rady gminy oraz w pracach jej organów bez prawa do głosowania; zobowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Jest odpowiedzialny za życie społeczno-kulturalne wsi.
Musi dobrze znać swoją wieś, wykazywać się dobrą organizacją, sprytem i ogromem cierpliwości oraz odwagi, by walczyć o sprawy sołeckie oraz posiadać umiejętność słuchania innych, być ponad podziałami, wysłuchać każdego i być bezstronnym.
Jego działalność wspiera rada sołecka. W naszej Gminie jest 13 sołectw i tylu samo sołtysów.
Kończy się obecna kadencja sołtysów. Wybory na kolejną kadencję odbędą się 23 czerwca od godz. 10.00 do 14.00.
Obecnie w poszczególnych sołectwach odbywają się wiejskie zebrania, podczas których, oprócz spraw związanych ze zbliżającymi się wyborami sołeckimi, omawiane są tematy dotyczące każdej wsi.
Skorzystałam z zaproszenia sołtysa i radnego z Olesznej Podgórskiej, pana Andrzeja Kacprzaka i uczestniczyłam w zebraniu wiejskim w Olesznej. Odbyło się ono 29 maja w świetlicy.
Przybyli na nie, między innymi: Burmistrz pan Mariusz Warowy, jego zastępca pan Janusz Lichocki, Przewodniczący RMG Lubomierz pan Marek Ciereszko, pani Karolina Bukiejko-Baran z UGiM, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych we Lwówku, pan Marek Makowski, mieszkańcy sołectwa.
Zebranych powitał i przedstawił porządek posiedzenia pan Andrzej Kacprzak.
O sprawach dotyczących pilnego remontu drogi powiatowej biegnącej przez wioskę, o który od dawna zabiegają mieszkańcy, mówił pan Marek Makowski i zapewnił, że działania władz powiatowych w tym kierunku nie należą do łatwych i wyraził nadzieję, że uda się zrealizować I etap remontu tej drogi jeszcze w tym roku
Następnie zebrani zapoznani zostali z Ordynacją Wyborczą Sołtysa i Rady Sołeckiej, którą przedstawiła pani Karolina Bukiejko-Baran.
Wybrani zostali również członkowie komisji wyborczej sołtysa i rady sołeckiej.
Głos zabrał Burmistrz, pan Mariusz Warowy, który przedstawił swojego Zastępcę i Przewodniczącego RMG Lubomierz i zachęcił mieszkańców do dyskusji dotyczącej spraw wsi.
Zebrani zasygnalizowali, między innymi, takie problemy, jak: konieczność udrożnienia przepustów, czyszczenia rzeki, braku bieżącej wody, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, mówli o podtopieniach, konieczności dowożenia wody beczkowozem podczas suszy, oświetleniu ulicznym, remoncie dachu na kościele, zastanawiali się nad sposobem zorganizowania objazdu podczas remontu drogi powiatowej. Zapoznani też zostali z wymogami dotyczącymi budowy domowych oczyszczalni ścieków.
To było ciekawe i potrzebne zebranie.
 
Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć
 
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email