Z cyklu: samorządowe wieści

samorządowe wieści miniatura

 

 

 

 

II Sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Odbyła się 23 maja w Sali posiedzeń lubomierskiego ratusza i byli na niej obecni byli wszyscy radni, burmistrzowie, dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych, pracownicy urzędu. Obrady prowadził przewodniczący Rady, pan Marek Ciereszko.

Przyjęte zostały protokoły z dwóch ostatnich sesji i rozpoczęła się dyskusja na temat założeń organizacyjnych, placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/25. Omawiane były sprawozdania z funkcjonowania Żłobka Gminnego w Wojciechowie, Zespołu Szkół w Lubomierzu, organizacji Szkoły Podstawowej w Pławnej na nadchodzący rok szkolny.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, wykorzystania funduszu sołeckiego i inicjatywy lokalnej odczytała pani Karolina Bukiejko – Baran.

W 2023 roku Gmina Lubomierz na realizację zadań publicznych przeznaczyła kwotę 111,290,00 zł i ogłosiła konkursy na trzy zadania, a były to: upowszechnianie kultury fizycznej osób dorosłych na terenie Gminy Lubomierz, upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy oraz organizacja zawodów i turniejów sportowych.

Na dostarczone oferty przydzielone zostały dotacje w następujący sposób:

– klub sportowy „Chmielanka” w Chmieleniu -38.510.00 zł.

– Miejski Klub Sportowy „Stella” Lubomierz – 58.500,00 zł.

– Stowarzyszenie Klub Sportowy „Pławna” – 15.000,00 zł.

–  Klub Sportowy „Stella” Lubomierz otrzymał również dotację na realizację upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży w kwocie 19.280,00 zł.

Wszystkie przyznane dotacje wykorzystano w całości.

W ramach inicjatywy lokalnej złożone zostały 24 wnioski, spośród których wyłoniono 16 i podpisano umowy.

Grupy inicjatywne organizowały zajęcia w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, ekologii, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej. Przekazane środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem złożonym w ofercie.

Gmina Lubomierz udzieliła dofinansowania w ramach inicjatywy lokalnej na kwotę 47.987,53 zł, natomiast wydatkowano kwotę w wysokości 42.903,66 zł.

Własny wkład finansowany realizujących inicjatywę lokalną wyniósł 10.200,00 zł, własny wkład rzeczowy – 11.770,00 zł, a wkład własny w formie pracy – 30.200,00 zł. Wszystkie zadania wykonane zostały zgodnie ze złożonymi ofertami.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał.

Powołane zostały składy osobowe stałych komisji RMG Lubomierz.

Komisja rewizyjna: Alicja Murawska, Maria Kozdenba,  Piotr Kujawa, Łukasz Laszczyński, Stanisław Jakubowski.

Przewodniczącą komisji jest Alicja Murawska, zastępcą Maria Kozdenba.

Komisja Sfery Budżetowej, Gospodarczej i Przestrzegania Prawa: Dariusz Penkala – przewodniczący, Marek Ciereszko, Michał Cichosz, Anna Mielniczyn, Daniel Szeterlak – zastępca przewodniczącego.

Komisja Wsi, Budownictwa i Ochrony Środowiska:

Małgorzata Pasierbska – przewodnicząca, Anna Mielniczyn, Daniel Szeterlak, Andrzej Kacprzak – zastępca przewodniczącego, Michał Cichosz, Małgorzata Kot, Karolina Płóciennik.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Łukasz Laszczyński – przewodniczący, Andrzej Kacprzak, Anna Kalińska – zastępca przewodniczącego, Piotr Kujawa, Stanisław Jakubowski.

Kolejną podjętą uchwałą było wynagrodzenie burmistrza zgodnie z właściwymi przepisami, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9.200,00zł brutto, dodatek funkcyjny w wysokości 3.150,00zł brutto oraz dodatek specjalny 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3.705,00 zł brutto.

Następnie podjęte zostały uchwały w sprawie:

– zmian budżetu na 2024 rok

– przejęcia z zasobów Skarbu Państwa do zasobów Gminy Lubomierz nieruchomości niezabudowanej w Olesznej Podgórskiej

– przyznania dotacji na prace konserwatorskie – restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytku

– na realizację inwestycji „Remont dachu głównej nawy kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Olesznej przyznano dotację celową w kwocie 680.00,00 zł, z czego:  666.400,00 zł to wstępna promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 13.600,00 zł to udział własny Gminy Lubomierz.

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Wojciechowie otrzymała dotację celową w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Remont dachu oraz wieży kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Pasieczniku w kwocie 392.000,00zł, wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 8.000,00 zł jako wkład własny Gminy Lubomierz.

Przyznano również dotację celową w kwocie 380.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Remont dachu kościoła w Popielówku. 372.400,00 zł to wstępna promesa dofinansowania inwestycji RPOZ oraz 7.600,00zł jako udział własny gminy .

W kolejnej uchwale dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomierz na lata 2024-2038.

Następnym punktem Sesji były sprawy różne. Radni zadawali dużo pytań dotyczących różnych kwestii.

Poruszona została m.in. sprawa ponownego uruchomienia „Kina za Rogiem”. Obecnie trwają rozmowy Lubomierskiego Centrum Kultury z Dolnośląskim Centrum Filmowym, które zajmie się sprawami formalnymi związanymi z działalnością kina, które  powinno już działać ponownie od wakacji

Radny Daniel Szeterlak zapytał o schronisko „Maciejówka” w Maciejowcu, które zostało zamknięte i niszczeje. Okazało się, że ponownie istnieje konieczność zlecenia dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia koniecznych prac do uruchomienia tej placówki.

Radny Łukasz Laszczyński zapytał, czy prace przy Placu Kościelnym i internacie zostały już ukończone.

Uzyskał odpowiedź, że stanie się tak do końca czerwca, a utrzymaniem tego terenu będzie się zajmowała odpowiednia ekipa. Stwierdzono również konieczność zakupu agregatu prądotwórczego oraz uaktualniania kalendarza imprez na terenie gminy.

Zainteresowanych tym tematem zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: https://lubomierz.radni.info/posiedzenia/posiedzenie/7569/transmisja

 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email