Lipcowe wieści z Ratusza

Lubomierz-rynek

 

 

 

 

 

Tym razem odpowiedzi na moje pytania udziela zastępca Burmistrza, pan Adam Skrzydłowski

 

Lampy uliczne w rynku od długiego już czasu rozpoczynają świecenie o godzinie 18.00, kiedy jest jeszcze całkiem jasno. Dlaczego tak się dzieje?

 Mamy problem z zegarem astronomicznym, usterka została zgłoszona do Wykonawcy rewitalizacji rynku, który zobowiązał się usunąć ją najszybciej, jak będzie to możliwe. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu.

 

Nasza lubomierska rzeczka, przez mieszkańców nazywana Smródką, zarasta coraz bardziej. Kto powinien zająć się jej oczyszczeniem?

Ciekiem  wodnym ,,Lubomierka” zarządzają Polskie Wody, w ich gestii jest utrzymanie cieku. Pracownicy Urzędu, jak również ja sam, wielokrotnie zwracaliśmy się z prośbą o wyczyszczenie koryta. Była również propozycja z naszej strony wyczyszczenia cieku przez ZUOK Izery Sp. z o.o. lub też przy pomocy osób wykonujących prace społeczne (skierowane przez sąd do pracy), jednakże nasz pomysł nie uzyskał aprobaty Polskich Wód. Ostatnia interwencja nasza spowodowała, że Wody Polskie zaplanowały w końcu środki na oczyszczenie cieku.

 

Co stało się z piaskowcami uprzednio znajdującymi się pod kościołem, korytami z piaskowca spod muzeum, kostką brukową z parku i zabytkowymi drzwiami do ratusza?

Elementy kamienne, które zostały rozebrane w trakcie inwestycji są składane na placu za Internatem. Część z nich została wbudowana ponownie. Płyty piaskowe są wbudowywane przy Internacie, kostka bazaltowa została ponownie wbudowana na plac, elementy z granitu – płyty, koryta  zostały wbudowane na rynku. Drzwi z ratusza znajdują się w magazynie.

 

Czy pompy ciepła zainstalowane w ratuszu są ekonomiczne wobec braku w tym miejscu paneli fotowoltaicznych?

Zdecydowanie tak. Pompy sa nowej generacji w tłumikami firmy STIEBEL ELTRON. Działania nasze są skierowane nie tylko na ochronę środowiska I ograniczenie Co2 ale również efektywność. Stibel Eltron jest czołowym producentem pomp ciepła w Europie i rozwija swoje produkty pod kątem właśnie ich efektywności ale również niezawodności.

 

Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwaliła Gminny Program Wspierania Rodziny  w Gminie Lubomierz na lata 2023-2025.

Jakie są jego cele i kto będzie go realizował?

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubomierz na lata 2023-2025 jest strategicznym dokumentem Gminy opracowanym, w celu realizowania przez wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady udzielenia szczególnej pomocy rodzinie i dziecku.

      Podstawową zasadą Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest ochrona prawna rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Rodzina to podstawowa komórka społeczna składająca się z rodziców/opiekunów i dzieci. Zapewnia ciągłość biologiczną społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe następnym pokoleniom. Stanowi ona pierwsze naturalne i podstawowe środowisko wychowawcze,
z którym styka się dziecko. Jest pierwszą instytucją wychowawczą, w której przebiega proces socjalizacji dzieci, kształtowanie ich osobowości oraz przygotowanie do przyszłych ról społecznych.

      Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża jednak szereg czynników, wśród których istotny wpływ mają zjawiska patologiczne. Ich oddziaływanie czyni daną rodzinę dysfunkcyjną. Rodzina dotknięta nimi bez pomocy z zewnątrz często nie potrafi sprostać swoim obowiązkom względem dzieci, rozwiązywać swoich problemów i wyjść z sytuacji kryzysowych.

      Realizowane w ramach niniejszego Programu zadania koncentrować będą się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu umożliwienia mu powrotu do tej rodziny. Pomoc powinna koncentrować się na wspomaganiu osób i rodzin wymagających wsparcia w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, a także wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do pełnego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

      Podmiotem koordynującym i realizującym program na poziomie Gminy Lubomierz jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomierzu. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 wyznacza priorytety i cele do realizacji oraz wskazuje na przebieg procesu monitorowania programu.

 

 Do realizacji przyjęta została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubomierz na lata 2023-2027. Jakie są jej główne założenia i cele?

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest podstawą do realizacji wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu poprawy tych stanów oraz zjawisk występujących w obrębie danej społeczności, które mają negatywny charakter. Strategia określa, jak rozwiązywać kwestie społeczne. Obowiązek opracowania Strategii wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Rozwiązywanie problemów społecznych oprócz w/w ustawy, regulują odpowiednie ustawy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lubomierz wpisuje się w cele strategiczne zawarte w dokumentach wyższego szczebla. Dokumentami o istotnym znaczeniu dla rozwiązania problemów społecznych są:

 • Europejski Model Społeczny zawarty w Strategii Lizbońskiej,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
 • Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2021-2030
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
 • Strategia Lizbońska – Europejski Model Społeczny
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021–2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”, w tym:
 • Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży;
 • Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu;
 • Usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • Instytucje pomocy społecznej oraz podmioty ekonomii społecznej – wsparcie dla osób i rodzin;
 • Integracja cudzoziemców – rozwój usług społecznych dla migrantów, w tym cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, oraz wsparcie integracji na rynku pracy.

 

Jakimi przesłankami kierowano się podczas podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radoniów.

Przedmiotowa zmiana dotyczy nieruchomości przy drodze krajowej K-30 w celu umożliwienia osobie prywatnej należytego korzystania z nieruchomości,  w tym wytyczenia dojazdu. Zmiana została rozpoczęta na wniosek właściciela tej nieruchomości. Nie jest prowadzona żadna procedura tworzenia planu dla większego obszaru czy też części miejscowości Radoniów.

 

 Mieszkańcy zwracają uwagę, że rusztowania umieszczone do wysokości I piętra przy budynku Złotego Rogu nie chronią przechodniów przed spadającymi z góry fragmentami tynku i cegieł. To może doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń. Konieczna jest tu interwencja odpowiednich służb, kto się tym zajmie?

Rzeczywiście rusztowania nie chronią w pełni przechodniów dlatego, jako Urząd, wystąpiliśmy do właściciela Złotego Rogu o lepsze zabezpieczenie przedmiotowej nieruchomości.

 

Jakie informacje ma jeszcze do przekazania Czytelnikom pan Burmistrz?

 

Budowa budynku hali sportowo – widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – Informacja z otwarcia ofert

 21.07.2023 r. Zamawiający GMINA LUBOMIERZ dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

Budowa budynku hali sportowo – widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną

Zamawiający informuje, że:

 1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 12 000 000,00 PLN brutto.
 2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:
 3. TOPATOTERA Sp. z o.o. (TOPATOTERA), Floriana 7, 44-190 Knurów, cena 16 845 320,07 PLN.
 4. Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM sp. z o. o. sp. k., Grota-Roweckiego 115B, 52-232 Wrocław, cena 15 608 700,00 PLN
 5. Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane Strykowski sp. z o.o. sp. Komandytowa (Zbigniew Świta), Radzimów Dolny 26, 59-900 Sulików, pozostali Wykonawcy: 2.

DELTA Technika Grzewcza Burłak Spółka Komandytowa , Bobrowa 3, 59-700 Bolesławiec, 3. KORPOWER Sp. z o.o. , Fabryczna 16K, 53-609 Wrocław, cena 19 999 800,00 PLN.

 1. „PRE-FABRYKAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2, 58-540

Karpacz, cena 17 844 900,00 PLN.

 1. Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A., Warszawska, 28- 66 Małogoszcz, cena 16 482 000,00 PLN.
 2. KMB BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gen.Stefana Grota- Roweckiego, 81, 52-232

Wrocław, cena 15 789 191,50 PLN.

 1. Lider: Nirman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Nirman Sp. z o.o.), Siekierczyn 315b, 59-818 Siekierczyn, pozostali Wykonawcy: Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki, Siekierczyn 315b, 59-818 Siekierczyn, cena 11 746 500,00 PLN.
 2. Lider: LK INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (LK INWEST), ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław, pozostali Wykonawcy: KB INWEST Sp. z o.o., Wojszycka 46, 53-006 Wrocław, cena 12 895 320,00 PLN.
 3. CERMAG CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (CERMAG), ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, cena 13 921 740,84 PLN.

 1. BARSZCZYK BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Średzka 39/12U, 54-001 Wrocław, cena 11 300 000,00 PLN.

 2. „ZAKŁAD TECHNIKI OCHRONY ŚRODOWISKA FOLEKO” SP. Z O. O., Spacerowa 3, 58-100 Świdnica, cena 19 085 910,00 PLN.

 3. PPUH Remdom Żak Przemysław (Remdom), Sikorskiego 49, 42-520 Dąbrowa Górnicza, cena 13 800 000,00 PLN.

 

Bardzo serdeczne dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi na pytania, życzę bezproblemowej realizacji zamierzeń.

 

Jadwiga Sieniuć

 

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email