Czerwcowe wieści od Burmistrza Pana Marka Chrabąszcza

burmistrz miniatura

 

 

 

Pytania do Burmistrza zadaje Pani Jadwiga Sieniuć – Redaktor SamiSwoiOnline

 

Odcinek ulicy Majowej w Lubomierzu od pawilonu “Sawczak” do skrzyżowania z ul. Gryfiogorską jest trudny do przejechania z powodu dużej ilości różnej wielkości dziur. Kiedy to się zmieni?

29 maja rozpoczęły się prace związane z inwestycją pod nazwą „Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą” Aktualnie trwają prace ziemne na ulicy Stogryna i Edukacji, a w niedługim czasie rozpoczną się prace  ziemne na ulicy Majowej. W związku z tym nie rozpoczęliśmy remontu tego odcinka, gdyż byłoby to, powiem wprost, wyrzuceniem pieniędzy w błoto.

 

Czy inne drogi na terenie naszej Gminy będą jeszcze w tym roku remontowane?

Tak od ponad miesiąca trwają remonty dróg na terenie naszej gminy. Prac podjęły się dwie firmy, które zgodnie ze zleceniem wykonują remonty poszczególnych dróg.

 

Czy znana jest data rozpoczęcia budowy Komisariatu Policji w Lubomierzu?

Dokonaliśmy podziału działki i dokumentacja została przekazana Komendzie Wojewódzkiej we Wrocławiu. Kolejnym etapem będzie protokolarne przekazanie nieruchomości i podpisanie aktu notarialnego. Kwestie przetargowe i  wykonawcze pozostają już w gestii policji.

 

Czy do czasu rozpoczęcia kolejnego Festiwalu ukończona zostanie rewitalizacja Placu Kościelnego i parku miejskiego?

Myślę, że tak. Takie deklaracje złożył nam wykonawca.

 

Kiedy zakończa się prace przy Domu Opatki?

Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się do końca lutego 2024 ale z całą pewnością zadanie uda się zrealizować jeszcze w tym roku.

 

Czy nowy właściciel “Złotego Rogu” i tzw. “zielonego placu” zamierza rozpocząć jakieś działania przed terminem rozpoczęcia Festiwalu?

W zeszłym tygodniu rozmawiałem z przedstawicielem inwestora. Otrzymałem informacje, że mają już wyłonionego wykonawcę i jeszcze przed festiwalem zostanie rozstawione rusztowanie na „Złotym Rogu” a tym samym rozpoczną się prace przy elewacji budynku.

 

W październiku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Jakie są postanowienia w sprawie podziału miasta i gminy na obwody głosowania?

25 maja 2023 roku Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II wydał postanowienie nr 55/2023 w sprawie podziału Gminy Lubomierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W załączeniu przekazuję Państwu Postanowienie wraz z podziałem Gminy Lubomierz na stałe obwody głosowania.

Pobierz – komisarz wyborczy 2

Pobierz – komisarz wyborczy 1

 

 

 

Jakie zadania będzie wykonywał zarządca Cmentarzy Komunalnych w Lubomierzu i Olesznej Podgórskiej?

Zakres zadań jest bardzo obszerny i przedstawia się następująco:

– w zakresie zarządzania:

 1. a) nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego, który winien być umieszczony na każdym cmentarzu w miejscu ogólnodostępnym, w tym także otwierania i zamykania bram cmentarza;
 2. b) prowadzenie racjonalnej gospodarki kwaterami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami;
 3. c) pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych na zasadach określonych w umowie i przekazywanie ich na konto Gminy Lubomierz;
 4. d) prowadzenie ewidencji pobranych opłat oraz prowadzenie niezbędnej korespondencji z dysponentem danego miejsca w sytuacji upływu terminu ważności grobu lub rezerwacji miejsca grzebalnego w celu wyegzekwowania należnych opłat;
 5. e) informowanie raz na kwartał Zamawiającego o bezskutecznym wzywaniu dysponenta do uiszczenia należnej opłaty z tytułu zachowania istniejącego grobu lub rezerwacji miejsca grzebalnego;
 6. f) wskazanie lokalizacji miejsc pochówków, ustalanie terminów i warunków pogrzebów;
 7. g) prowadzenie dokumentacji cmentarnej, w formie pisemnej jak i elektronicznej, które powinne zawierać wszystkie niezbędne dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także ponoszenie opłaty usługi hostingowej (koszt ok. 200 zł rocznie), polegającej na przechowywaniu danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania dostarczonego przez Usługodawcę. Usługodawca zapewni zabezpieczenia certyfikatami SSL domeny Interaktywny Administrator Cmentarzy IAC;
 8. h) właściwe zabezpieczenie prowadzonych dokumentów związanych z zarządzanymi cmentarzami oraz udostępnienie wszelkich dokumentów źródłowych i informacji związanych z zarządzanym zasobem na żądanie Zamawiającego;

  egzekwowanie od wykonawców usług pogrzebowych utrzymania porządku oraz usuwania nadmiaru ziemi w przypadku wykonywania grobu murowanego;

 1. j) nadzorowanie prac firm usługowych (zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp.) w zakresie przestrzegania przez te firmy parametrów przewidzianych w przepisach szczegółowych dotyczących wymiarów grobów, nagrobków, pomników oraz odstępów między tymi miejscami, czystości i porządku;
 2. k) zarząd cmentarzem oraz terenem i obiektami położonymi w jego granicach;
 3. l) podawanie do publicznej wiadomości obowiązującego cennika usług cmentarnych na tablicy ogłoszeń w biurze Zarządcy i Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz;
 4. m) zgłaszanie Zamawiającemu i Policji wystąpienia aktów wandalizmu na terenach przyjętych w zarządzanie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia;
 5. n) wykonawcę zobowiązuje się do wykonywania w ramach niniejszej umowy wszystkich innych czynności i zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie, z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności i zadania o których mowa w zdaniu poprzedzającym, realizowane będą z własnej inicjatywy Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

– w zakresie utrzymania cmentarza:

 1. a) bieżące utrzymanie czystości cmentarza, a w szczególności alejek utwardzonych;
 2. b) systematyczne wykaszanie: – traw na terenie cmentarza, – mogił zaniedbanych i przeznaczonych do likwidacji, – pasa zieleni izolacyjnej bezpośrednio przylegającego do terenu cmentarza (minimum raz na dwa miesiące w sezonie wiosna-lato-jesień);
 3. c) bieżąco odchwaszczanie alejek i terenów wokół drzew i nasadzeń;
 4. d) wykonywanie prac korekcyjno-pielęgnacyjnych drzew i żywopłotów, wycinka uszkodzonych lub zagrażających bezpieczeństwu drzew i konarów – w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz;
 5. e) wykonywanie systematycznych konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek;
 6. f) usuwanie aktów wandalizmu, w tym m.in. napisów itp.;
 7. g) usuwanie opadłych liści, utrzymanie czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości na alejkach na terenie cmentarzy;
 8. h) wyposażenie obiektu w niezbędną liczbę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, zapewnienie bieżącego ich opróżniania oraz wywóz nieczystości z miejsc składowania odpadów stałych, koszty wywozu odpadów ponosi Zarządca cmentarzy;
 9. i) oznakowanie kwater;
 10. j) usuwanie niespłaconych i zaniedbanych nagrobków, wyłączenie w oparciu o procedury określone w regulaminie cmentarza komunalnego lub w oparciu o pisemne oświadczenie opiekuna grobu oraz obowiązujące przepisy;
 11. k) inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy komunalnych zlecone przez Zamawiającego;
 12. l) organizacja ekshumacji zwłok i szczątków na żądanie prokuratury lub sądu;
 13. m) uczestnictwo, na życzenie rodziny zmarłego w ekshumacji zwłok lub szczątków wykonanych przez podmiot dokonujący ekshumacji.

 

Bardzo dziękuję za przekazanie tych informacji dla Czytelników.

 

Jadwiga Sieniuć

 

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email