Styczniowe pytania do Burmistrza pana Marka Chrabąszcza

skate park

 

 

Styczniowe pytania do Burmistrza pana Marka Chrabąszcza

 

Jak obecnie wygląda sprawa schroniska “Maciejówka”?

W ubiegły piątek odbyło się spotkanie z rzeczoznawcą budowalnym, który przygotowuje projekt remontu schroniska odpowiadający aktualnie obowiązującym wymogom przeciwpożarowym.

Zaprojektowane zostały schody zewnętrzne, a także podział budynku na dwie strefy pożarowe. Są to jedne z kilku zadań, które trzeba zrealizować, aby schronisko mogło zostać ponownie uruchomione.

Pierwszy etap to przygotowanie dokumentacji. Następnie pozwolenie na budowę i wyłonienie wykonawcy.

 

 

Powołany został Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jakie będą jego działania?

Zespół interdyscyplinarny tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi, jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych, bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.

Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

 

 

Uchwalony został Gminny Program Osłonowy “Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Lubomierz na lata 2023-2027”. Jakie są jego główne założenia?

Głównymi założeniami programu są:

Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Usługa wsparcia, świadczona w ramach programu, będzie obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

 

 

Kiedy zakończy się rewitalizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz?

Prace związane z termomodernizacją budynku urzędu dobiegły końca. Ostatnim elementem jest podpięcie transformatora do sieci energetycznej. W tym tygodniu odbył się obiór prac przez Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Odbiór końcowy planowany jest na przyszły tydzień.

 

Kiedy zostanie oddany do użytku skate park?

Planujemy oddać skate park do użytku z początkiem wiosny, po pierwsze ze względu na pogodę, a po drugie nie jest on jeszcze gotowy, ponieważ trafi tam jeszcze jedna duża rampa  i ostatecznie będzie wyglądał on tak, jak na rysunku z projektu.

 

Jak obecnie wygląda sprawa budowy Biedronki w Lubomierzu?

Tak jak ostatnio Państwa informowałem inwestor prowadził przebudowę jednego z marketów na terenie kraju. Tamta inwestycja dobiega końca i jak informuje inwestor pierwsze prace związane z budową sklepu w Lubomierzu planowane są na koniec marca lub początek kwietnia tego roku.

 

Kiedy będzie można składać wnioski na preferencyjny zakup węgla w 2023 roku?

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz przyjmuje wnioski na preferencyjny zakup węgla na bieżąco od początku listopada 2022 roku.

Na tą chwilę rozdysponowaliśmy ponad 750 ton tego surowca.

 

 

Na początku stycznia odbyło się robocze spotkanie  z I zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektorem Robertem Frąckowiakiem i Komendantem Powiatowym Policji w Lwówku, mł. insp. Jarosławem Baranem, dotyczące budowy nowego komisariatu Policji w Lubomierzu. Czy zapadły już jakieś decyzje w sprawie tej inwestycji?

Ostateczna decyzja zapadnie w Komendzie Głównej Policji. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja dla tego zadania.

 

Bardzo dziękuję za ważne dla mieszkańców informacje.

(JAGA)

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email