Październikowe wieści z Ratusza

budynek dawnych Lalek

 

Na pytania odpowiada pan Burmistrz Marek Chrabąszcz

 1. W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił tzw. ustawę węglową, zgodnie z którą gminy będą mogły kupować węgiel i sprzedawać go mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę, a każdy zainteresowany kupnem węgla na takich zasadach będzie musiał złożyć do urzędu gminy odpowiedni wniosek. Tutaj tym zadaniem ma zająć się spółka „Izery”. Jakie są już ustalenia w tej sprawie?

Na terenie naszej gminy dystrybucją węgla zajmować się będzie spółka Izery, która posiada takie możliwości. Węgiel można będzie nabyć pod adresem: Lubomierz, ul. Kargula i Pawlaka 16 (tzw. PSZOK) Osoby zainteresowane zakupem węgla będą musiały złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz stosowny wniosek, który pojawi się na stronie naszego urzędu, po zakończeniu drogi legislacyjnej tj. zatwierdzeniu projektu ustawy przez Senat oraz Prezydenta.

 

 

 1. Remont drogi Lubomierz – Radoniów dobiega końca. Ta inwestycja przyczynia się do znacznej poprawy warunków jazdy tą trasą. Czy na tej drodze pomalowane zostaną białe pasy, które poprawiają bezpieczeństwo jazdy szczególnie nocą?

Sam projekt nie przewidywał takiego oznakowania ale wiem, że trwają rozmowy Zarządu Powiatu, Zarządu Dróg z wykonawcą właśnie w tej kwestii. Więc jest to realne.

 

 

 1. Na terenie dawnych tzw. „Lalek” rozpoczęły się prace porządkowe. Jakie są plany dotyczące tego miejsca?

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu sprzedało przedmiotową działkę firmie Arnet, która obecnie przygotowuje teren pod budowę mieszkań. Niektóre z budynków zostaną wyremontowane ale także powstaną nowe budynki mieszkalne.

 

 

 1. Jakie są zamierzenia odnośnie funkcjonowania schroniska „Maciejówka”?

Schronisko „Maciejówka” nie spełnia aktualnych wymogów przeciwpożarowych, dlatego też musi zostać dostosowane do obowiązujących przepisów. Zleciliśmy firmie zewnętrznej przygotowanie projektu, który pozwoli na przeprowadzenie stosownych prac remontowo – budowalnych, dzięki którym możliwe będzie ponowne jego uruchomienie.

 

 

 1. Jak będzie przebiegać modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu?

Na czas remontu Gminna Biblioteka Publiczna zostanie przeniesiona do budynku Zespołu Szkół – budynek szkół ponadpodstawowych. W ramach robót budowlanych przewiduje się przebudowę fragmentu budynku w celu polepszenia możliwości korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Prace remontowe obejmą:

– rozbiórki fragmentów ścian, posadzek oraz istniejącej instalacji wod-kan, C.O. i elektrycznej

– budowę nowych fragmentów ścian;

– wykonanie nowych posadzek;

– demontaż części stolarki okiennej i drzwiowej.

Pozostała część budynku będzie objęta remontem oraz będą tam prowadzone prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe, tj.:

– remont i montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej;

– remont i montaż instalacji elektrycznej i niskoprądowej;

– remont i wymiana pokrycia dachowego (dach przy świetliku)– materiał wykończenia bez zmian;

– remont i wymiana świetlika;

– montaż części stolarki okiennej i drzwiowej;

– roboty remontowe i wykończeniowe wewnątrz budynku

 

 1. Kiedy zostanie przekazany do użytku budowany obecnie skatepark?

Zakończenie realizacji tego zadania przewidziane jest na koniec listopada. Aktualnie podwykonawca wykonuje prace związane z zagospodarowaniem terenu, na którym umieszczone zostaną dwie rampy. 

 

 1. Jaką informację dotyczącą dystrybucji tabletek jodu ma pan Burmistrz dla mieszkańców?

Jeśli wystąpi zagrożenie radiacyjne, to dystrybucja tabletek jodu rozpocznie się w momencie wydania postanowienia Wojewody Dolnośląskiego o rozpoczęciu dystrybucji. Na terenie naszej gminy tabletki będą wydawane w czterech punktach, tj.

Urzędzie Gminy i Miasta Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz

Zespole Szkół w Lubomierzu, ul. Chopina 9, 59-623 Lubomierz

Szkole Podstawowej w Pławnej, Pławna Górna 23, 59-623 Lubomierz

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomierzu, Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz,

które zostaną uruchomione niezwłocznie po wydaniu postanowienia Wojewody. Dodatkowo planuje również punkty mobilne, które pojawią w przypadku takiej potrzeby przy zaangażowaniu strażaków ochotników. 

Zalecana dawka zależy od wieku, grupy ryzyka i przedstawia się następująco:

 • Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg – ¼ tabletki
 • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg – ½ tabletki
 • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg – 1 tabletka
 • Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg – 2 tabletki
 • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg – 2 tabletki

 

 

 1. Rada Miejska Gminy Lubomierz podjęła wniosek o możliwości utworzenia Młodzieżowej Rady w Gminie Lubomierz. Jakie są dalsze działania dotyczące realizacji tego wniosku?

Zgodnie z treścią wniosku podjętego przez Radę Miejską Gminy Lubomierz istnie możliwość utworzenia takiej rady. Informacja ta została podana do publicznej wiadomości. Aby powstała młodzieżowa rada trzeba spełnić pięć warunków:

 1. Zebranie grupy i złożenie wniosku

Wniosek o powołanie młodzieżowej rady może złożyć każdy podmiot reprezentujący zainteresowane środowiska, w szczególności natomiast uprawnione są do tego organizacje pozarządowe działające na terenie JST oraz samorządy uczniowskie i samorządy studenckie.

 1. Przygotowanie projektu statutu

Nadanie młodzieżowej radzie statutu to obowiązek organu stanowiącego JST. Można także przedłożyć swoją propozycję statutu.

 1. Organ stanowiący JST podejmuje uchwałę o utworzeniu

Organ stanowiący JST powinien rozpatrzyć wniosek o utworzenie młodzieżowej rady w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego złożenia.

 1. Przeprowadzenie wyborów do młodzieżowej rady

Po podjęciu przez organ stanowiący JST należy wyłonić członków młodzieżowej rady.

 1. Rozpoczęcie działalności rady

Po wyłonieniu członków młodzieżowa rada może rozpocząć swoją działalność.

 

 

 

Bardzo dziękuję za informacje.

Jadwiga Sieniuć

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email