Ze Strażą Miejską nie tylko o interwencjach

straż miejska

Strażnik ma prawo do udzielania pouczeń, legitymowania, a także ujęcia osób stwarzających zagrożenie i doprowadzenia ich do najbliższej jednostki Policji.

Może dokonywać kontroli osobistej i przeszukiwania bagaży, ale tylko w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dana osoba popełniła czyn zabroniony . Straż miejska ma także prawo nakładania mandatów karnych na sprawców przestępstw oraz dokonywania przeszukania osobistego, ujęcia sprawcy przestępstwa i oddanie go w ręce Policji. Straż miejska ma prawo nas również wylegitymować. A jak działa lubomierska Straż Miejska? O tym rozmawiam z komendantem Arturem  Okuniewiczem.


– Jakie interwencje podejmowaliście w ubiegłym roku?

W roku 2020 podjęliśmy 132 interwencje. Były to interwencje własne, zgłoszone przez mieszkańców oraz instytucje publiczne takie jak Policja, Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego i inne. W porównaniu do roku poprzedniego ilość interwencji uległa nieznacznemu spadkowi ze względu na pandemię Covid-19 i ograniczoną w związku z nią liczbą kontaktów z mieszkańcami. Podejmowane przez nas interwencje dotyczyły między innymi:

 • Zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 23

 • Zagrożeń w ruchu drogowym – 17

 • Ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 33

 • Zagrożeń życia i zdrowia – 4

 • Zagrożeń pożarowych (katastrofy) – 11

 • Awarii technicznych -19

 • Zwierząt – 21

 • Pozostałe – 4


– Były też wykroczenia?

W 2020 roku ogółem ujawniono 149 wykroczeń na łączną kwotę 7900 złotych. W stosunku do 3 sprawców za popełnione  wykroczenia przeprowadzono czynności wyjaśniające i sporządzono wnioski o ukaranie do II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim. Zatem łącznie zastosowano 51 środków karno – represyjnych, co stanowi 34 % ujawnionych wykroczeń. Wobec 66 % sprawców wykroczeń zastosowano pouczenie.


– A jak pracowaliście z młodzieżą?

W lutym 2020 roku przeprowadziliśmy zajęcia pod nazwą „Bezpieczne Ferie” w Szkole Podstawowej w Pławnej Górnej. Zajęcia  zrealizowano w formie spotkań i prelekcji. Podczas spotkań poruszona była tematyka bezpiecznego zachowania się na śniegu i lodzie, w tym na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Przypominano podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.  Spotkania zrealizowano również w Internacie przy Zespole Szkół w Lubomierzu. Omawialiśmy tam problematykę związaną z dopalaczami i narkotykami. Spotkania te realizowano wspólnie z KP Gryfów Śląski oraz funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej.


– Jak przebiegała praca w sołectwach?

W omawianym okresie kontroli podlegało Sołectwo Radoniów, sprawdzono 11 nieruchomości. Kontrola obejmowała przede wszystkim:

 • porządki na terenie nieruchomości oraz wokół niej,
 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady oraz zawarcie umowy z uprawnionym przewoźnikiem na wywóz nieczystości ciekłych oraz złożenie deklaracji dot. odpadów stałych,
 • umieszczenie w odpowiednim miejscu i utrzymanie w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości,
 • rejestrację oraz szczepienie przeciw wściekliźnie psów i właściwa nad nimi opieka. Należy wskazać iż powyższe kontrole, poleceniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2020r. w związku z z art.11 ust.1 ustawy  o szczególnych  rozwiązaniach związanych  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…,  zostały wyłączone z zakresu działania Straży Miejskiej do odwołania.

W ramach działań kontrolnych dotyczących weryfikacji złożonych deklaracji śmieciowych, Straż Miejska w Lubomierzu zweryfikowała stan faktyczny z danymi zawartymi w złożonych deklaracjach. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, w większości przypadków, stany zgodne ze złożonymi deklaracjami.


Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2020 roku Burmistrz Lubomierza zlecił Straży Miejskiej wspólne działania z Policją, a jednocześnie pozostałe zadania od tego czasu były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.
W ramach podejmowanych działań w związku z zaistniałą pandemią Straż Miejska.:

 • kontrolowała osoby objęte kwarantanną pod kątem przebywania w miejscu zamieszkania
     (2073  skontrolowane osoby w 2020 roku),

• w ramach patroli sprawdzała, czy obowiązujące ograniczenia i zakazy są przestrzegane przez mieszkańców Gminy, a w szczególności zwracała uwagę na gromadzenie się osób, a także brak zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej (w ramach zleconych zadań Straż Miejska w  Lubomierzu rozdała około 600 maseczek) ,

 • monitorowała miejsca wyłączone zakazami z użytkowania tj. place zabaw i parki, itp,

 • wykonywała inne czynności wynikające z przebiegu realizowanych zadań.


– Jak pracuje teraz, w dobie pandemii, Straż Miejska?

Zasadniczo praca Strażników Miejskich z Lubomierza odbywała się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz. Jednakże w okresie od wiosny do jesieni, z naszej inicjatywy i za aprobatą Burmistrza Lubomierza pracujemy w godzinach od 14.00 do 22.00 (dwa, trzy razy w tygodniu) zarówno w dni powszednie, jak i w soboty i niedziele. Wyprzedzając pytanie „…dlaczego w okresie od wiosny do jesieni”… odpowiadam: z naszych  statystyk oraz analiz bezpieczeństwa wynika, że w tym okresie jest popełnianych najwięcej zdarzeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.

Powyższe działania  zostały bardzo pozytywnie ocenione przez mieszkańców Gminy. 


– Jakie problemy najczęściej musicie rozwiązywać?

Na wstępie chciałbym powiedzieć, że Straż Miejska „Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli”. W Ustawie z dnia 29 sierpnia 19997r.  o strażach gminnych /miejskich  określony  został zakres obowiązków i zadań, jakie ma wykonywać straż.  Katalog jest naprawdę szeroki, ale wracając do pytania  strażnicy  miejscy najczęściej rozwiązują (starają się rozwiązywać) problemy mieszkańców  naszej Gminy. Problematyka interwencji jest bardzo różna od błahych (chęć porozmawiania)  do bardzo poważnych  (żeby rozwiązać problem potrzebne jest zaangażowanie kilku instytucji).


– Czy wystawiacie mandaty i za jakie przekroczenia?

Straż Miejska w Lubomierzu najczęściej mandatowała osoby za wykroczenia z grupy tzw. społecznie uciążliwych tj.

– spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem

– zaśmiecanie terenów publicznych

– zakłócanie spokoju i porządku publicznego

– akty wandalizmu.

Spora część mandatów ma związek z wykroczeniami drogowymi. Są to:

– postój w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone do tego celu

– niestosowanie się do znaków drogowych (znak C-13, B-1 oraz B-36)


– Jak współpracujecie z policją?

Zasady i formy współdziałania  Straży Miejskiej i Policji regulowane są ustawami, rozporządzeniami, a także zawartym porozumieniem. Akty te stanowią podstawy prawne i społeczne, na których określone podmioty współdziałają ze sobą.

Współpraca ta polega w szczególności na:

1) stałej wymianie informacji o zagrożeniach;

2) zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, utrzymanie stałej łączności między jednostkami;

3) koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży

4) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń;  

5) wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

W dobie pandemii Sars Cov-2 wspólnie prowadzone były kontrole osób przebywających na kwarantannie oraz izolacji domowej. Ponadto wspólnie z policją prowadzone były działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 (obowiązek zakrywania ust i nosa, utrzymania odpowiedniego dystansu oraz grupowania się młodzieży).


– Jakie przekroczenia są tu najczęściej popełniane?

Jak już wcześniej wspomniałem największą uciążliwością jest wykroczenie spenalizowane w art. 43’ Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Mówiąc kolokwialnie – spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem.

 

Dziękuję za informacje i życzę, aby  służba, którą pełnicie, przynosiła Wam coraz więcej satysfakcji, mierzonej zarówno pozytywnymi efektami, jak i docenianiem jej przez mieszkańców naszej gminy.

 

Jadwiga Sieniuć

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email